27 July 2012

אנטארקטיקה (aka Antarctica) -
Ofer Regirer, Yuval Raz & Yiftach Mizrahi

 Ofer Regirer
 
 
 
 
 
 
 
 Yuval Raz
 (left:) Raz (right:) Regirer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yiftach Mizrahi
 
 
 
 
 
 (left:) Regirer (right:) Mizrahi
 
 
 
 
 
 

No comments:

Post a Comment